skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: L - Education. xóa Cơ sở dữ liệu: World Bank eLibrary (World Bank) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great Teachers: How to Raise Student Learning in Latin America and the Caribbean

Bruns, Barbara ; Luque, Javier

Latin American Development Forum

ISBN: 978-1-4648-0151-8 ; E-ISBN: 978-1-4648-0152-5 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0151-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Expanding tertiary education for well-paid jobs competitiveness and shared prosperity in Kenya
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expanding tertiary education for well-paid jobs competitiveness and shared prosperity in Kenya

Blom, Andreas

E-ISBN 9781464808487 ; E-ISBN 9781464808494

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An African Exploration of the East Asian Education Experience

Fredriksen, Birger ; Tan, Jee Peng;

ISBN: 9780821373712 ; ISBN: 0821373714 ; E-ISBN: 9780821373729 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-7371-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 世界銀行
  2. Bayusuf, Himdat
  3. Luque, Javier
  4. Fredriksen, Birger
  5. Tan, Jee-Peng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...