skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: World Bank (IngentaConnect) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full Text

Sotnikov, Sergey

Farm Sector Restructuring in Belarus, August 2000, Vol.1(1), pp.1-121 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9780821347928

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact and Targeting of Social Infrastructure Investments: Lessons from the Nicaraguan Social Fund

Rawlings, Laura B.

The World Bank Economic Review 16 (2), May 2002, Vol.1(1), pp.275-296

ISBN: 9780198516613

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full Text

Csaki, Csaba

Ukraine, January 2000, Vol.1(1), pp.1-59

ISBN: 9780821346662

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Csaki, Csaba
  2. Gwin, Catherine
  3. World Bank,
  4. Tovo, Mauricio
  5. Claessens, Stijn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...