skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Megharaj, M xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil and brownfield bioremediation

Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Microbial Biotechnology, September 2017, Vol.10(5), pp.1244-1249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-7915 ; E-ISSN: 1751-7915 ; DOI: 10.1111/1751-7915.12840

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...