skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techno economic systems and excessive consumption: a political economy of ‘pathological’ gambling

Reith, Gerda

British Journal of Sociology, December 2013, Vol.64(4), pp.717-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/1468-4446.12050

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the global football field: a sociological model of transnational forces within the world game

Giulianotti, Richard ; Robertson, Roland

British Journal of Sociology, June 2012, Vol.63(2), pp.216-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2012.01407.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

But the kids are okay: motherhood, consumption and sex work in neo‐liberal Latin America

Rivers‐Moore, Megan

British Journal of Sociology, December 2010, Vol.61(4), pp.716-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2010.01338.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo‐Liberal Transformation of Turkish Agriculture

Aydin, Zülküf

Journal of Agrarian Change, April 2010, Vol.10(2), pp.149-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-0358 ; E-ISSN: 1471-0366 ; DOI: 10.1111/j.1471-0366.2009.00241.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dichotomy of development aid’s ambition and neoliberal imperatives: A case‐study of private‐sector development in Bangladesh

Husain, Matt

Development Policy Review, September 2018, Vol.36, pp.O803-O814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-6764 ; E-ISSN: 1467-7679 ; DOI: 10.1111/dpr.12366

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXPLORING THE TRANSFORMATIVE POTENTIAL OF GENDER MAINSTREAMING IN INTERNATIONAL DEVELOPMENT INSTITUTIONS

Parpart, Jane L.

Journal of International Development, April 2014, Vol.26(3), pp.382-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-1748 ; E-ISSN: 1099-1328 ; DOI: 10.1002/jid.2948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempest in the Andes? Part 1: Agrarian Reform and Peasant Differentiation in Cotopaxi (Ecuador

Solo De Zaldívar, Víctor Bretón

Journal of Agrarian Change, January 2015, Vol.15(1), pp.89-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-0358 ; E-ISSN: 1471-0366 ; DOI: 10.1111/joac.12072

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quo Vadis? Where are the University and Science Going?

Raadt, J. D. R.

Systems Research and Behavioral Science, March 2016, Vol.33(2), pp.289-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1092-7026 ; E-ISSN: 1099-1743 ; DOI: 10.1002/sres.2384

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE MEANING OF DEVELOPMENT ASSISTANCE

Blunt, Peter ; Turner, Mark ; Hertz, Jana

Public Administration and Development, August 2011, Vol.31(3), pp.172-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0271-2075 ; E-ISSN: 1099-162X ; DOI: 10.1002/pad.592

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempest in the Andes? Part 2: Peasant Organization and Development Agencies in Cotopaxi (Ecuador

Bretón Solo De Zaldívar, Víctor

Journal of Agrarian Change, April 2015, Vol.15(2), pp.179-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-0358 ; E-ISSN: 1471-0366 ; DOI: 10.1111/joac.12074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Experience of Gender Change in Public Sector Organizations

Connell, Raewyn

Gender, Work & Organization, September 2006, Vol.13(5), pp.435-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-6673 ; E-ISSN: 1468-0432 ; DOI: 10.1111/j.1468-0432.2006.00316.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital and community development: practitioner emptor

Labonte, Ronald

Australian and New Zealand Journal of Public Health, Vol. 23, No. 4, Aug 1999: 430-433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1326-0200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differentiating among penal states

Lacey, Nicola

British Journal of Sociology, December 2010, Vol.61(4), pp.778-794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2010.01341.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2011  (4)
 3. 2012đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lacey, Nicola
 2. Blunt, Peter
 3. Solo De Zaldivar, Victor Breton
 4. Turner, Mark
 5. Robertson, Roland

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...