skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of Chromium Adsorption onto Activated Carbon

Zinicovscaia, Inga ; Mitina, Tatiana ; Lupascu, Tudor ; Duca, Gheorghe ; Frontasyeva, Marina ; Culicov, Otilia

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(3), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-1889-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Study of Atmospheric Transport and Deposition of Cadmium Emitted from Primitive Zinc Production Area

Xie, Feng ; Tan, Hong ; Yang, Bing ; He, Jin ; Chen, An ; Wen, Xi

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(11), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2162-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Min
  2. Cepoi, Liliana
  3. Yang, Bing
  4. Chen , An N.
  5. Xie, Feng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...