skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zur Schwermetallbelastung der Borkenkäfer

Vogel, W. R.

Entomologia Experimentalis et Applicata, December 1986, Vol.42(3), pp.259-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8703 ; E-ISSN: 1570-7458 ; DOI: 10.1111/j.1570-7458.1986.tb01031.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vogel, W
  2. Vogel, W.R.
  3. Vogel, W. R.
  4. Vogel , W.R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...