skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer menu design: An investigation of the interface between user characteristics and menu structure

Fenton, D. Mark

Australian Psychologist, July 1987, Vol.22(2), pp.233-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-0067 ; E-ISSN: 1742-9544 ; DOI: 10.1080/00050068708256933

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fenton, DM
  2. Fenton, D.M.
  3. Fenton, D
  4. Fenton, D. Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...