skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being Judged, Being Assessed: Young People’s Perspective of Assessment in Youth Justice and Education

Ellis, Katie ; France, Alan

Children & Society, March 2012, Vol.26(2), pp.112-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-0605 ; E-ISSN: 1099-0860 ; DOI: 10.1111/j.1099-0860.2010.00328.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Citizenship and Global Universities. The Age of Global Interdependence and Cosmopolitanism

Torres, Carlos Alberto

European Journal of Education, September 2015, Vol.50(3), pp.262-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-8211 ; E-ISSN: 1465-3435 ; DOI: 10.1111/ejed.12129

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ORIGINAL ARTICLE: From inclusion to exclusion: some unintended consequences of Valuing People

Simpson, Graeme ; Price, Vicky

British Journal of Learning Disabilities, September 2010, Vol.38(3), pp.180-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-4187 ; E-ISSN: 1468-3156 ; DOI: 10.1111/j.1468-3156.2009.00572.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting the Task/Achievement Analysis of Teaching in Neo-Liberal Times

Marshall, James D

Educational Philosophy and Theory, 01 January 2009, Vol.41(1), pp.79-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-1857 ; E-ISSN: 1469-5812 ; DOI: 10.1111/j.1469-5812.2007.00338.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internationalising the University

Harris, Suzy

Educational Philosophy and Theory, 01 January 2008, Vol.40(2), pp.346-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-1857 ; E-ISSN: 1469-5812 ; DOI: 10.1111/j.1469-5812.2007.00336.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE 'SECOND CHANCE' MYTH: EQUALITY OF OPPORTUNITY IN IRISH ADULT EDUCATION POLICIES

Grummell, Bernie

British Journal of Educational Studies, 01 June 2007, Vol.55(2), pp.182-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1005 ; E-ISSN: 1467-8527 ; DOI: 10.1111/j.1467-8527.2007.00374.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ellis, Katie
  2. Simpson, G.
  3. Torres, C.A.
  4. Marshall, James
  5. Marshall, Jdm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...