skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: May, Stephen xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language rights: Moving the debate forward

May, Stephen

Journal of Sociolinguistics, August 2005, Vol.9(3), pp.319-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-6441 ; E-ISSN: 1467-9841 ; DOI: 10.1111/j.1360-6441.2005.00295.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. May, Stephen
  2. May, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...