skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Jia, Dingxian xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ChemInform Abstract: Heterometallic Sulfide Cluster [Ag6Sn6S20]10-: Solvothermal Syntheses and Characterizations of Silver Thiostannates with Lanthanide Complex Counter Cations.(Report)

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Lu, Jialin ; Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Shen, Yali ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

ChemInform, 2015, Vol.46(32), p.no(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0931-7597

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ChemInform Abstract: Solvothermal Synthesis and Characterization of Polyselenidoarsenate Salts of Transition Metal Complex Cations

Jia, Dingxian ; Zhao, Jing ; Pan, Yingli ; Tang, Weiwei ; Wu, Bing ; Zhang, Yong

ChemInform, 27 September 2011, Vol.42(39), pp.no-no [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0931-7597 ; E-ISSN: 1522-2667 ; DOI: 10.1002/chin.201139013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed‐Valent Selenidoantimonates(III,V) with Transition‐Metal Complexes as Counterions: Solvothermal Syntheses and Characterization of [M(dien) 2 ] 2 Sb 4 Se 9 (M: Mn, Fe), [Co(dien) 2 ] 2 Sb 2 Se 6 , and [Ni(dien) 2 ] 2 Sb 2 Se 5

Jia, Dingxian ; Zhang, Yong ; Zhao, Qianxin ; Deng, Jie

ChemInform, 20 February 2007, Vol.38(8), pp.no-no [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0931-7597 ; E-ISSN: 1522-2667 ; DOI: 10.1002/chin.200708016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jia, Dingxian
  2. Zhang, Yong
  3. Shen, Yali
  4. Tang, Weiwei
  5. Liu, Yun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...