skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social Networks xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Do Online Game Communities Retain Gamers? Social Presence and Social Capital Perspectives

Tseng, Fan‐Chen ; Huang, Han‐Chung ; Teng, Ching‐I

Journal of Computer‐Mediated Communication, November 2015, Vol.20(6), pp.601-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1083-6101 ; E-ISSN: 1083-6101 ; DOI: 10.1111/jcc4.12141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Conversation and Corporate Reputation: A Two‐Wave Longitudinal Study on the Effects of Exposure to the Social Media Activities of a Highly Interactive Company

Dijkmans, Corné ; Kerkhof, Peter ; Buyukcan‐Tetik, Asuman ; Beukeboom, Camiel J.

Journal of Computer‐Mediated Communication, November 2015, Vol.20(6), pp.632-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1083-6101 ; E-ISSN: 1083-6101 ; DOI: 10.1111/jcc4.12132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...