skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deterrents to Intercountry Adoption in Britain

Hayes, Peter

Family Relations, October 2000, Vol.49(4), pp.465-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-6664 ; E-ISSN: 1741-3729 ; DOI: 10.1111/j.1741-3729.2000.00465.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors' response to Dr Reiter

Craig, Darren G. ; Hayes, Peter C. ; Simpson, Kenneth J.

British Journal of Clinical Pharmacology, January 2013, Vol.75(1), pp.273-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-5251 ; E-ISSN: 1365-2125 ; DOI: 10.1111/j.1365-2125.2012.04322.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staggered overdose pattern and delay to hospital presentation are associated with adverse outcomes following paracetamol‐induced hepatotoxicity

Craig, Darren G. N. ; Bates, Caroline M. ; Davidson, Janice S. ; Martin, Kirsty G. ; Hayes, Peter C. ; Simpson, Kenneth J.

British Journal of Clinical Pharmacology, February 2012, Vol.73(2), pp.285-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-5251 ; E-ISSN: 1365-2125 ; DOI: 10.1111/j.1365-2125.2011.04067.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animal models of fulminant hepatic failure:A critical evaluation

Newsome, Philip Noel ; Plevris, John Nicholas ; Nelson, Leonard Joseph ; Hayes, Peter Clive

Liver Transplantation, 2000, Vol.6(1), pp.21-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1527-6465 ; E-ISSN: 1527-6473 ; DOI: 10.1016/S1527-6465(00)80029-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hayes, Peter
  2. Hayes, Peter C
  3. Hayes, P C
  4. Simpson, Kenneth J
  5. Plevris, John Nicholas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...