skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile synthesis of 3D reduced graphene oxide and its polyaniline composite for super capacitor application

Tang, Wei ; Peng, Li ; Yuan, Chunqiu ; Wang, Jian ; Mo, Shenbin ; Zhao, Chunyan ; Yu, Youhai ; Min, Yonggang ; Epstein, Arthur J.

Synthetic Metals, April 2015, Vol.202, pp.140-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; DOI: 10.1016/j.synthmet.2015.01.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synergistic effect of vegetable protein and silicon addition on geopolymeric foams properties

Verdolotti, Letizia ; Liguori, Barbara ; Capasso, Ilaria ; Errico, Agostino ; Caputo, Domenico ; Lavorgna, Marino ; Iannace, Salvatore

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(6), pp.2459-2466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8801-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Capasso, Ilaria
  2. Epstein, Arthur J.
  3. Wang, Zhong Lin
  4. Han, Chang Bao
  5. Iucolano, Fabio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...