skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Identification of Bottlenecks in System of Systems Software Development

Petersen, Kai ; Roos, Peter ; Nyström, Staffan ; Runeson, Per

Journal of software: Evolution and Process, 2014, Vol.26(12), pp.1150-1171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2047-7481 ; ISSN: 2047-7481 ; DOI: 10.1002/smr.1653

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...