skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The emerging role of leukocyte immunoglobulin‐like receptors (LILRs) in HIV‐1 infection

Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G.

Journal of Leukocyte Biology, January 2012, Vol.91(1), pp.27-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0741-5400 ; E-ISSN: 1938-3673 ; DOI: 10.1189/jlb.0811442

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, X.G.
  2. Lichterfeld, Mathias
  3. Yu, Xu G.
  4. Lichterfeld, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...