skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deregulation of FoxM1b leads to tumour metastasis

Park, Hyun Jung ; Gusarova, Galina ; Wang, Zebin ; Carr, Janai R. ; Li, Jing ; Kim, Ki‐Hyun ; Qiu, Jin ; Park, Yoon‐Dong ; Williamson, Peter R. ; Hay, Nissim ; Tyner, Angela L. ; Lau, Lester F. ; Costa, Robert H. ; Raychaudhuri, Pradip

EMBO Molecular Medicine, January 2011, Vol.3(1), pp.21-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-4676 ; E-ISSN: 1757-4684 ; DOI: 10.1002/emmm.201000107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxM1, a critical regulator of oxidative stress during oncogenesis

Park, Hyun Jung ; Carr, Janai R ; Wang, Zebin ; Nogueira, Veronique ; Hay, Nissim ; Tyner, Angela L ; Lau, Lester F ; Costa, Robert H ; Raychaudhuri, Pradip

EMBO Journal, 07 October 2009, Vol.28(19), pp.2908-2918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; E-ISSN: 1460-2075 ; DOI: 10.1038/emboj.2009.239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adenovirus‐mediated increase in HNF‐3β or HNF‐3α shows differences in levels of liver glycogen and gene expression

Tan, Yongjun ; Hughes, Douglas ; Wang, Xinhe ; Costa, Robert H.

Hepatology, January 2002, Vol.35(1), pp.30-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2002.30317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maintaining HNF6 expression prevents AdHNF3β‐mediated decrease in hepatic levels of Glut‐2 and glycogen

Tan, Yongjun ; Adami, Guy ; Costa, Robert H.

Hepatology, April 2002, Vol.35(4), pp.790-798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2002.32482

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earlier expression of the transcription factor HFH‐11B diminishes induction of p21 CIP1/WAF1 levels and accelerates mouse hepatocyte entry into S‐phase following carbon tetrachloride liver injury

Wang, Xinhe ; Hung, Nai‐Jung ; Costa, Robert H.

Hepatology, June 2001, Vol.33(6), pp.1404-1414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2001.24666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vivo regulation of murine CYP7A1 by HNF‐6: A novel mechanism for diminished CYP7A1 expression in biliary obstruction

Wang, Minhua ; Tan, Yongjun ; Costa, Robert H. ; Holterman, Ai‐Xuan L.

Hepatology, September 2004, Vol.40(3), pp.600-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1002/hep.20349

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth hormone stimulates proliferation of old‐aged regenerating liver through forkhead box m1b

Krupczak‐Hollis, Katherine ; Wang, Xinhe ; Dennewitz, Margaret B. ; Costa, Robert H.

Hepatology, December 2003, Vol.38(6), pp.1552-1562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1016/j.hep.2003.08.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcription factors in liver development, differentiation, and regeneration

Costa, Robert H. ; Kalinichenko, Vladimir V. ; Holterman, Ai‐Xuan L. ; Wang, Xinhe

Hepatology, December 2003, Vol.38(6), pp.1331-1347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1016/j.hep.2003.09.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diminished hepatic expression of the HNF‐6 transcription factor during bile duct obstruction

Holterman, Ai‐Xuan L. ; Tan, Yongjun ; Kim, Wooram ; Yoo, Kyung W. ; Costa, Robert H.

Hepatology, June 2002, Vol.35(6), pp.1392-1399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2002.33680

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESPIRATORY ENERGY EXPENDITURE BY THE PREDACEOUS ZOOPLANKTER LEPTODORA KINDTII (FOCKE) (CRUSTACEA: CLADOCERA)1

Moshiri, Gerald A. ; Cummins, Kenneth W. ; Costa, Robert R.

Limnology and Oceanography, July 1969, Vol.14(4), pp.475-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-3590 ; E-ISSN: 1939-5590 ; DOI: 10.4319/lo.1969.14.4.0475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CAR nuclear receptor and hepatocyte proliferation

Costa, Robert H. ; Kalinchenko, Vladimir V. ; Tan, Yongjun ; Wang, I‐Ching

Hepatology, November 2005, Vol.42(5), pp.1004-1008 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1002/hep.20953

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxf1 +/− mice exhibit defective stellate cell activation and abnormal liver regeneration following CCl 4 injury

Kalinichenko, Vladimir V. ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Zhou, Yan ; Gusarova, Galina A. ; Kim, Wooram ; Shin, Brian ; Costa, Robert H.

Hepatology, January 2003, Vol.37(1), pp.107-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2003.50005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

C/EBPα and HNF6 protein complex formation stimulates HNF6‐dependent transcription by CBP coactivator recruitment in HepG2 cells

Yoshida, Yuichi ; Hughes, Douglas E. ; Rausa, Francisco M. ; Kim, Il‐Man ; Tan, Yongjun ; Darlington, Gretchen J. ; Costa, Robert H.

Hepatology, February 2006, Vol.43(2), pp.276-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1002/hep.21044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elevated hepatocyte levels of the Forkhead box A2 (HNF‐3β) transcription factor cause postnatal steatosis and mitochondrial damage

Hughes, Douglas E. ; Stolz, Donna Beer ; Yu, Songtao ; Tan, Yongjun ; Reddy, Janardan K. ; Watkins, Simon C. ; Diehl, Anna Mae ; Costa, Robert H.

Hepatology, June 2003, Vol.37(6), pp.1414-1424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.2003.50253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myocardium defects and ventricular hypoplasia in mice homozygous null for the Forkhead Box m1 transcription factor

Ramakrishna, Sneha ; Kim, Il‐Man ; Petrovic, Vladimir ; Malin, Dmitriy ; Wang, I‐Ching ; Kalin, Tanya V. ; Meliton, Lucille ; Zhao, You‐Yang ; Ackerson, Timothy ; Qin, Yimin ; Malik, Asrar B. ; Costa, Robert H. ; Kalinichenko, Vladimir V.

Developmental Dynamics, April 2007, Vol.236(4), pp.1000-1013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8388 ; E-ISSN: 1097-0177 ; DOI: 10.1002/dvdy.21113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2003  (7)
 3. 2004đến2005  (2)
 4. 2006đến2009  (3)
 5. Sau 2009  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Costa, Robert H.
 2. Costa, R.H.
 3. Tan, Yongjun
 4. Tan, Y.
 5. Kalinichenko, Vladimir V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...