skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alterations of Steppe-Like Grasslands in Eastern Europe: a Threat to Regional Biodiversity Hotspots

Cremene, Cristina ; Groza, Gheorghe ; Rakosy, Laszlo ; Schileyko, Anatoli A. ; Bauer, Anette ; Erhardt, Andreas ; Baur, Bruno

Conservation Biology, Oct, 2005, Vol.19(5), p.1606-1618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-8892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transylvanian basin, transfer zone between coeval extending and contracting regions: inferences on the relative importance of slab pull and rift push in arc--back arc systems.(Abstract)

Huismans, Ritske S. ; Bertotti, Giovanni

Tectonics, April, 2002, Vol.21(2), p.2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-7407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Vanishing Hectare: Property and Value in Postsocialist Transylvania

Lampland, Martha

American Anthropologist, Vol.107(2), pp.314-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433 ; DOI: 10.1525/aa.2005.107.2.314

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Remote Borderland: Transylvania in the Hungarian Imagination

Goldstein, Donna

American Anthropologist, Vol.106(2), pp.412-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433 ; DOI: 10.1525/aa.2004.106.2.412

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lampland, M
  2. Schileyko, Anatoli A.
  3. Baur, A.
  4. Lampland, Martha
  5. Groza, Gheorghe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...