skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Meteorology & Climatology xóa Tác giả/ người sáng tác: Hernquist, Lars xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CO-H2 Conversion Factor in Disc Galaxies and Mergers

Narayanan, Desika ; Krumholz, Mark ; Ostriker, Eve ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 28, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19516.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A General Model for the CO-H2 Conversion Factor in Galaxies with Applications to the Star Formation Law

Narayanan, Desika ; Krumholz, Mark ; Ostriker, Eve ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 11, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20536.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Dwarf Galaxy Interactions in Shaping the Magellanic System and Implications for Magellanic Irregulars

Besla, Gurtina ; Kallivayalil, Nitya ; Hernquist, Lars ; Van Der Marel, Roeland P. ; Cox, T. J. ; Keres, Dusan

Arxiv ID: 1201.1299

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison Of Reionization Models: Radiative Transfer Simulations And Approximate, Semi-Numeric Models

Zahn, Oliver ; Mesinger, Andrei ; Mcquinn, Matthew ; Trac, Hy ; Cen, Renyue ; Hernquist, Lars E.

Arxiv ID: 1003.3455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Non-Parametric Estimate of Mass 'Scoured' in Galaxy Cores

Hopkins, Philip ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 2, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2010.16915.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Semi-Analytic Model for the Co-evolution of Galaxies, Black Holes, and Active Galactic Nuclei

Somerville, Rachel S. ; Hopkins, Philip F. ; Cox, Thomas J. ; Robertson, Brant E. ; Hernquist, Lars

Arxiv ID: 0808.1227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A unified model for AGN feedback in cosmological simulations of structure formation

Sijacki, Debora ; Springel, Volker ; Di Matteo, Tiziana ; Hernquist, Lars

Mon.Not.Roy.Astron.Soc.380:877-900,2007 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0705.2238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristic Scales During Reionization

Furlanetto, Steven R. ; Mcquinn, Matthew ; Hernquist, Lars

Mon.Not.Roy.Astron.Soc.365:115-126,2006 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0507524

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraining the Topology of Reionization Through Lyman-alpha Absorption

Furlanetto, Steven ; Hernquist, Lars ; Zaldarriaga, Matias

Arxiv ID: astro-ph/0406131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmic Reionisation by Stellar Sources: Population II Stars

Sokasian, Aaron ; Abel, Tom ; Hernquist, Lars ; Springel, Volker

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 344 (2003) 607 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0303098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analytical model for the history of cosmic star formation

Hernquist, Lars ; Springel, Volker

Mon.Not.Roy.Astron.Soc.341:1253,2003 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0209183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Epoch of Helium Reionization

Sokasian, Aaron ; Abel, Tom ; Hernquist, Lars. E.

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 332 (2002) 601 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0112297

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The history of star formation in a LCDM universe

Springel, Volker ; Hernquist, Lars

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 339 (2003) 312 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0206395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Star-Forming Molecular Gas in High Redshift Submillimeter Galaxies

Narayanan, Desika ; Cox, Thomas J. ; Hayward, Christopher ; Younger, Joshua D. ; Hernquist, Lars

Arxiv ID: 0905.2184

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation of High Redshift Submillimeter Galaxies

Narayanan, Desika ; Hayward, Christopher C. ; Cox, Thomas J. ; Hernquist, Lars ; Jonsson, Patrik ; Younger, Joshua D. ; Groves, Brent

Arxiv ID: 0904.0004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Almost Analytic Models of Ultramagnetized Neutron Star Envelopes

Heyl, Jeremy S. ; Hernquist, Lars

MNRAS 300 (1998) 599 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/9805175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discriminating Between the Physical Processes that Drive Spheroid Size Evolution

Hopkins, Philip ; Bundy, Kevin ; Hernquist, Lars ; Wuyts, Stijn ; Cox, Thomas; Cox, Thomas (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 6, 2009 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.15699.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hernquist, Lars
  2. Hernquist, L
  3. Springel, Volker
  4. Cox, Thomas J.
  5. Narayanan, Desika

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...