skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Brubaker, Rogers xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and nationalism: four approaches

Brubaker, Rogers

Nations and Nationalism, January 2012, Vol.18(1), pp.2-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2011.00486.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Populism and nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Populism and nationalism

Brubaker, Rogers

Nations and Nationalism, 04/29/2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12522

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuing the Conversation: R ogers B rubaker Replies to Responses to His 2012 G ellner L ecture

Brubaker, Rogers

Studies in Ethnicity and Nationalism, October 2013, Vol.13(2), pp.256-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12039

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language, religion and the politics of difference

Brubaker, Rogers

Nations and Nationalism, January 2013, Vol.19(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2012.00562.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity without Groups. Reviewed by Siniša Malešević

Brubaker, Rogers

Nations and Nationalism, October 2006, Vol.12(4), pp.699-700 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2006.00266.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Market. Reviewed by Amir Abedi

Norris, Pippa

Nations and Nationalism, October 2006, Vol.12(4), pp.706-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2006.00266_4.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brubaker, Rogers
  2. Brubaker, R.
  3. Halkias, Alexandra
  4. Abedi, Amir
  5. Fuller, Linda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...