skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component lifetime modelling

Verweij, J.F. ; Verweij, J.F. ; Brombacher, A.C. ; Brombacher, A.C. ; Lunenborg, M.M. ; Lunenborg, M.M.

Quality and reliability engineering international, 1994, Vol.10(4), pp.263-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0748-8017

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability improvement of electronic circuits based on physical failure mechanisms in components

Brombacher, A.C. ; de Boer, H.A. ; Bennion, M. ; Fennema, P.H. ; Hermann, O.E.

Quality and reliability engineering international, 1991, Vol.7(4), pp.267-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0748-8017

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brombacher, A.C.
  2. Brombacher, A. C
  3. Lunenborg, M.M.
  4. Lunenborg, M. M
  5. Fennema, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...