skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.394  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Everyday Nationalism: Constructivism for the Masses*

Goode, J. Paul ; Stroup, David R.

Social Science Quarterly, September 2015, Vol.96(3), pp.717-739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12188

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Downloading plug‐ins for nationalism and cosmopolitanism

Tabak, Edin

British Journal of Sociology, September 2015, Vol.66(3), pp.401-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/1468-4446.12132

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in a Russian Multicultural Region*

Oskolova, T. ; Cherepanov, M. ; Shisheliakina, A.

Social Science Quarterly, September 2015, Vol.96(3), pp.860-872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12194

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue Editors' Introduction: New Frontiers in the Comparative Study of Ethnic Politics and Nationalism*

Goode, J. Paul

Social Science Quarterly, September 2015, Vol.96(3), pp.685-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12186

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Nationalism: Contradictions of Islamic Origins and Secular Nation‐Building in Turkey, Algeria, and Pakistan*

Akturk, Sener

Social Science Quarterly, September 2015, Vol.96(3), pp.778-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12191

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Gender: The 1970s, The Six Million Dollar Man, and The Bionic Woman

Jenkins, Tricia

Journal of Popular Culture, Feb 2011, Vol.44(1), p.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223840 ; E-ISSN: 15405931

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnationalization of Korean Popular Culture and the Rise of "Pop Nationalism" in Korea

Joo, Jeongsuk

Journal of Popular Culture, Jun 2011, Vol.44(3), p.489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223840 ; E-ISSN: 15405931

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroscepticism and the A nglosphere: Traditions and Dilemmas in Contemporary English Nationalism

Wellings, Ben ; Baxendale, Helen

JCMS: Journal of Common Market Studies, January 2015, Vol.53(1), pp.123-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12207

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism without borders: Contradictory politics at a transborder European media organization

Stankiewicz, Damien

American Ethnologist, November 2017, Vol.44(4), pp.670-683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496 ; E-ISSN: 1548-1425 ; DOI: 10.1111/amet.12565

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Integration, Nationalism and European Identity

Fligstein, Neil ; Polyakova, Alina ; Sandholtz, Wayne

JCMS: Journal of Common Market Studies, March 2012, Vol.50, pp.106-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/j.1468-5965.2011.02230.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERAL: Resource Nationalism

Africa Research Bulletin: Economic, Financial and Technical Series, April 2012, Vol.49(2), pp.19460A-19461B [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9852 ; E-ISSN: 1467-6346 ; DOI: 10.1111/j.1467-6346.2012.04427.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Tigers from Tamils: Long‐Distance Nationalism and Sri Lankan Tamils in Toronto

Thiranagama, Sharika

American Anthropologist, June 2014, Vol.116(2), pp.265-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1111/aman.12099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Section on Nativism, Nationalism, and Xenophobia: What Anthropologists Do and Have Done

Dominguez, Virginia R. ; Metzner, Emily

American Anthropologist, September 2017, Vol.119(3), pp.518-519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1111/aman.12914

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Economic Nationalism in Mergers and Acquisitions: Economic Nationalism in M&As
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Nationalism in Mergers and Acquisitions: Economic Nationalism in M&As

Serdar Dinc, I. ; Erel, Isil

The Journal of Finance, 12/2013, Vol.68(6), pp.2471-2514 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jofi.12086

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and revolution: friends or foes?

Kumar, Krishan

Nations and Nationalism, October 2015, Vol.21(4), pp.589-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12135

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Nationalism and the City

Foster, John

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12138

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Ethnicity, Nationalism, and Education

Baumann, Hannes

Studies in Ethnicity and Nationalism, December 2013, Vol.13(3), pp.439-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belarusian Nationalism and Foreign Powers

Kuzio, Taras

Russian Review, October 2015, Vol.74(4), pp.684-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-0341 ; E-ISSN: 1467-9434 ; DOI: 10.1111/russ.12054

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“It seemed like a punishment”: Teacher transfers, hollow nationalism, and the intimate state in Eritrea

Riggan, Jennifer

American Ethnologist, November 2013, Vol.40(4), pp.749-763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496 ; E-ISSN: 1548-1425 ; DOI: 10.1111/amet.12052

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Women's Squad in Ukraine's protests: Feminism, nationalism, and militarism on the Maidan

Phillips, Sarah D.

American Ethnologist, August 2014, Vol.41(3), pp.414-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496 ; E-ISSN: 1548-1425 ; DOI: 10.1111/amet.12093

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.394  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6.224)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.564)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (82)
 2. 1962đến1975  (182)
 3. 1976đến1989  (207)
 4. 1990đến2004  (1.783)
 5. Sau 2004  (4.140)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4.613)
 2. Bình xét khoa học  (1.305)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.350)
 2. Portuguese  (10)
 3. German  (9)
 4. Spanish  (4)
 5. Polish  (1)
 6. French  (1)
 7. Italian  (1)
 8. Norwegian  (1)
 9. Turkish  (1)
 10. Chinese  (1)
 11. Dutch  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kaufmann, Eric
 2. Hutchinson, John
 3. Breuilly, John
 4. Smith, Anthony
 5. Conversi, Daniele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...