skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Agricultural Economics xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Lukumay, P.J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International research on vegetable improvement in East and Southern Africa: adoption, impact, and returns.(Report)

Schreinemachers, Pepijn ; Sequeros, Teresa ; Lukumay, Philipo Joseph

Agricultural Economics, 2017, Vol.48(6), p.707(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; DOI: 10.1111/agec.12368

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lukumay, P.J.
 2. Schreinemachers, P.
 3. Lukumay, Philipo Joseph
 4. Schreinemachers, Pepijn
 5. Lukumay, Pj

theo chủ đề:

 1. Q16
 2. Farms
 3. Research & Development
 4. Q12
 5. Q11

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...