skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: Walter de Gruyter (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Virtual Reality to Immersive Analytics in Bioinformatics

Sommer, Björn ; Baaden, Marc ; Krone, Michael ; Woods, Andrew

Journal of Integrative Bioinformatics, 2018, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2018-0043 ; PMCID: 6167045 ; PMID: 29982237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantics for an Integrative and Immersive Pipeline Combining Visualization and Analysis of Molecular Data

Trellet, Mikael ; Férey, Nicolas ; Flotyński, Jakub ; Baaden, Marc ; Bourdot, Patrick

Journal of Integrative Bioinformatics, 2018, Vol.15(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2018-0004 ; PMCID: 6167042 ; PMID: 29982236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...