skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: History xóa Cơ sở dữ liệu: Walter De Gruyter Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Peasant pasts history and memory in western India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peasant pasts history and memory in western India

Chaturvedi, Vinayak

E-ISBN 0520250761 ; E-ISBN 9780520250789 ; E-ISBN 9780520940598

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Post-war Laos: The Politics of Culture, History and Identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-war Laos: The Politics of Culture, History and Identity

Pholsena, Vatthana;

E-ISBN: 9789812305602 ; E-ISBN: 9812305602

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Nation in Meiji Japan: Modernity, Loss, and the Doing of History

Karlin, Jason G.

E-ISBN: 9780824838270 ; DOI: 10.1515/9780824838270

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Shattered past reconstructing German histories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shattered past reconstructing German histories

Jarausch, Konrad H

E-ISBN 0691059357 ; E-ISBN 0691059365 ; E-ISBN 9780691059365

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference

Chakrabarty, Dipesh

ISBN: 0-691049-08-4 ; ISBN: 6-91049092 ; ISBN: 978-0-691049-08-3 ; ISBN: 978-0691049090 ; ISBN: 978-0511098192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Prophets of the past interpreters of Jewish history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prophets of the past interpreters of Jewish history

Brenner, Michael

E-ISBN 1400836611 ; E-ISBN 9780691139289

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The seduction of culture in german history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The seduction of culture in german history

Lepenies, Wolf

E-ISBN 0691121311 ; E-ISBN 9780691164618 ; E-ISBN 9780691121314

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The quest for the lost nation writing history in Germany and Japan in the American century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The quest for the lost nation writing history in Germany and Japan in the American century

Nothnagle, Alan

E-ISBN 0520259440 ; E-ISBN 9780520259447 ; E-ISBN 9780520945814

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Beyond chutzpah on the misuse of anti-semitism and the abuse of history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond chutzpah on the misuse of anti-semitism and the abuse of history

Finkelstein, Norman G

E-ISBN 0520245989 ; E-ISBN 9780520245983 ; E-ISBN 9780520932265

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Between two worlds the construction of the Ottoman state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between two worlds the construction of the Ottoman state

Kafadar, Cernal

E-ISBN 9780520206007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Historical dynamics why states rise and fall
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dynamics why states rise and fall

Turchin, Peter

E-ISBN 9780691116693 ; E-ISBN 9780691180779 ; E-ISBN 9781400889310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Founding gods, inventing nations conquest and culture myths from antiquity to Islam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Founding gods, inventing nations conquest and culture myths from antiquity to Islam

Mccants, William F

E-ISBN 0691151482 ; E-ISBN 9780691151489 ; E-ISBN 9781400840069

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Time and power visions of history in German politics, from the Thirty Years' War to the Third Reich
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time and power visions of history in German politics, from the Thirty Years' War to the Third Reich

Clark, Christopher

E-ISBN 0691185980 ; E-ISBN 9780691181653 ; E-ISBN 9780691185989

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2006  (3)
 3. 2007đến2009  (2)
 4. 2010đến2017  (4)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Finkelstein, Norman
 2. Jarausch, Konrad H.
 3. Pholsena, Vatthana
 4. Chakrabarty, Dipesh
 5. Chaturvedi, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...