skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: Walter De Gruyter Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Literature and Nation in the Sixteenth Century - Inventing Renaissance France
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literature and Nation in the Sixteenth Century - Inventing Renaissance France

Hampton, Timothy

ISBN: 9780801437748 ; E-ISBN: 9781501721687 ; E-ISBN: 1501721682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The International Novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Novel

Patterson, Annabel

ISBN: 9780300198003 ; ISBN: 0300198000 ; E-ISBN: 9780300210408 ; E-ISBN: 030021040X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Nationalism and Historical Loss in Renaissance England - Foxe, Dee, Spenser, Milton
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Historical Loss in Renaissance England - Foxe, Dee, Spenser, Milton

Escobedo, Andrew

ISBN: 9780801441745 ; E-ISBN: 9781501723964 ; E-ISBN: 1501723960

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Americanizing the Movies and “Movie-Mad” Audiences, 1910-1914
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Americanizing the Movies and “Movie-Mad” Audiences, 1910-1914

Abel, Richard

ISBN: 9780520247420 ; E-ISBN: 9780520939523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Abel, Richard
  2. Escobedo, Andrew
  3. Hampton, Timothy.
  4. Patterson, Annabel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...