skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Advanced Conservative Liberal: Victorian Liberalism and the Aesthetics of Anthony Trollope's Palliser Novels

Felber, Lynette

Modern Philology, February 2010, Vol.107(3), pp.421-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00268232 ; E-ISSN: 15456951 ; DOI: 10.1086/650357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...