skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: University of Chicago Press Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating historical and mechanistic biology enhances the study of adaptation

Autumn, Kellar ; Ryan, Michael J. ; Wake, David B.

Quarterly Review of Biology, Dec, 2002, Vol.77(4), p.383(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maladaptation and natural selection

Nesse, Randolph M.

Quarterly Review of Biology, March, 2005, Vol.80(1), p.62(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The chickpea, summer cropping, and a new model for pulse domestication in the ancient near east

Abbo, Shahal ; Shtienberg, Dan ; Lichtenzveig, Judith ; Lev - Yadun, Simcha ; Gopher, Avi

Quarterly Review of Biology, Dec, 2003, Vol.78(4), p.435(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Design for the Life Sciences.(Book Review)

Shearer, Karl

Quarterly Review of Biology, March, 2004, Vol.79(1), p.66(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A History of the Life Sciences.(Book Review)

Olby, Robert

Quarterly Review of Biology, Dec, 2003, Vol.78(4), p.465(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computerized Data Acquisition and Analysis for the Life Sciences: a Hands-on Guide.(Review)(Brief Article)

Djuric, Petar M

Quarterly Review of Biology, June, 2002, Vol.77(2), p.188(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and Morals in the Life Sciences: A Guide for Analyzing and Writing Texts

Byerly, Henry

Quarterly Review of Biology, March, 2002, Vol.77(1), p.51(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA Damage and Repair.(Review)(Brief Article)

Getz, Wayne M

Quarterly Review of Biology, June, 2002, Vol.77(2), p.244(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...