skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Chủ đề: Mothers xóa Cơ sở dữ liệu: University of Chicago Press Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child Care as a Constraint on Employment: Prevalence, Correlates, and Bearing on the Work and Fertility Nexus

Presser, Harriet B. ; Baldwin, Wendy

American Journal of Sociology, 1 March 1980, Vol.85(5), pp.1202-1213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Child-Care Programs on Women's Work Effort

Heckman, James J.

Journal of Political Economy, 1 March 1974, Vol.82(2), pp.S136-S163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223808 ; E-ISSN: 1537534X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Home Investments in Children

Leibowitz, Arleen

Journal of Political Economy, 1 March 1974, Vol.82(2), pp.S111-S131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223808 ; E-ISSN: 1537534X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...