skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private Practices: Washington Irving, Ralph Waldo Emerson, and the Recovery of Possibility

Schlueter, John

Nineteenth - Century Literature, Dec 2011, Vol.66(3), pp.283-306,420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08919356 ; E-ISSN: 10678352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"It Proves that Aestheticism Ought to Be Discarded": W. S. Gilbert and the Poets of Patience

Fischler, Alan

Nineteenth - Century Literature, Dec 2011, Vol.66(3), pp.355-382,420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08919356 ; E-ISSN: 10678352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...