skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: University of California Press (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Two Comments on Schur's Essay-Review of Recent Social Problems Texts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Comments on Schur's Essay-Review of Recent Social Problems Texts

Weinberg, S. Kirson ; Selznick, Gertrude Jaeger

Social Problems, 07/1963, Vol.11(1), pp.104-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7791 ; E-ISSN: 1533-8533 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/sp.1963.11.1.03a00130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Selznick, Gertrude
  2. Weinberg, S
  3. Selznick, Gertrude Jaeger
  4. S. Kirson Weinberg
  5. Gertrude Jaeger Selznick

theo chủ đề:

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...