skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Cơ sở dữ liệu: UNT Digital Library xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discourse and dissonance: religious agendas in the 104th Congress

Blackstone, Bethany ; Oldmixon, Elizabeth A

Research & Politics, 01 July 2015, Vol.2(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2053-1680 ; DOI: 10.1177/2053168015589215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bottoms up: How subnational elections predict parties’ decisions to run in presidential elections in Europe and Latin America

Spoon, Jae-Jae ; West, Karleen Jones

Research & Politics, 21 August 2015, Vol.2(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2053-1680 ; DOI: 10.1177/2053168015602039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...