skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: UNT Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CO2 Gas Cherenkov Detectors for the Jefferson Lab Hall A Spectrometers

Iodice, M. ; Cisbani, E. ; Colilli, S. ; Crateri, R. ; Frullani, S. ; Garibaldi, F. ; Giuliani, F. ; Gricia, M. ; Lucentini, M. ; Mostarda, A. ; Pierangeli, L. ; Santavenere, F. ; Urciuoli, G. M. ; Leo, R. De ; Lagamba, L. ; Leone, A. ; Perrino, R. ; Kerohas, S. ; Vernin, P.; United States. Department Of Energy. Office Of Energy Research.

Journal Name: NIM (), Volume A: No.411

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...