skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Cơ sở dữ liệu: UNSWorks (University of New South Wales) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human Context Detection From Kinetic Energy Harvesting Wearables
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Context Detection From Kinetic Energy Harvesting Wearables

Khalifa, Sara ; Lan, G ; Hassan, Mahbub ; Hu, Wen ; Seneviratne, Aruna

ISBN: 9781522532903 ; ISBN: 1522532900 ; DOI: 10.4018/978-1-5225-3290-3.ch005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hu, Wen
  2. Lan, G
  3. Khalifa, Sara
  4. Hassan, Mahbub
  5. Seneviratne, Aruna

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...