skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sharp, Rob xóa Cơ sở dữ liệu: UNSWorks (University of New South Wales) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAMI pilot survey: The kinematic morphology-density relation in Abell 85, Abell 168 and Abell 2399

Fogarty, Lmr ; Scott, N ; Owers, MS ; Brough, S ; Croom, SM ; Pracy, MB ; Houghton, Rcw ; Bland-Hawthorn, J ; Colless, M ; Davies, Rl ; Heath Jones, D ; Allen, Jt ; Bryant, Jj ; Goodwin, M ; Green, Aw ; Konstantopoulos, Is ; Lawrence, Js ; Richards, S ; Cortese, L ; Sharp, R

ISSN: 0035-8711 ; ISSN: 1365-2966 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: 10.1093/mnras/stu1165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAMI Pilot Survey: The fundamental and mass planes in three low-redshift clusters

Scott, N ; Fogarty, Lmr ; Owers, MS ; Croom, SM ; Colless, M ; Davies, Rl ; Brough, S ; Michael, Bp ; Bland-Hawthorn, J ; Heath Jones, D ; Allen, Jt ; Bryant, Jj ; Cortese, L ; Goodwin, M ; Green, Aw ; Konstantopoulos, Is ; Lawrence, Js ; Richards, S ; Sharp, R

ISSN: 0035-8711 ; ISSN: 1365-2966 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: 10.1093/mnras/stv1127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Colless, M
  2. Sharp, R
  3. Pracy, Michael
  4. Bland-Hawthorn, Joss
  5. Richards, Samuel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...