skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Cơ sở dữ liệu: UNSWorks (University of New South Wales) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borderline grades in high stakes clinical examinations: Resolving examiner uncertainty

Shulruf, B ; Adelstein, BA ; Damodaran, A ; Harris, P ; Kennedy, S ; O'Sullivan, A ; Taylor, S

ISSN: 1472-6920 ; E-ISSN: 1472-6920 ; DOI: 10.1186/s12909-018-1382-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Damodaran, A.
  2. Adelstein, Barbara-Ann
  3. Harris, P
  4. Kennedy, S.
  5. O'Sullivan, Anthony

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...