skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Applied Physics Letters xóa Cơ sở dữ liệu: UKnowledge (University of Kentucky) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Electric Conduction of Amorphous Silicon Carbonitride Derived from a Polymeric Precursor

Chen, Yaohan ; Yang, Fuqian ; An, Linan

10 June 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4809825

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Non-Destructive Method for Measuring the Mechanical Properties of Ultrathin Films Prepared by Atomic Layer Deposition

Zhang, Qinglin ; Xiao, Xingcheng ; Cheng, Yang-Tse ; Verbrugge, Mark W

11 August 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4892539

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemically Stable Artificial SEI for Li-Ion Battery Electrodes

Zhang, Qinglin ; Han, Lei ; Pan, Jie ; Chen, Zhi ; Cheng, Yang-Tse

27 March 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4979108

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Nth-Order Linear Algorithm for Extracting Diffuse Correlation Spectroscopy Blood Flow Indices in Heterogeneous Tissues

Shang, Yu ; Yu, Guoqiang

01 October 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4896992

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-voltage polymer/small-molecule blend organic thin-film transistors and circuits fabricated via spray deposition

Hunter, Bs ; Ward, Jw ; Payne, Mm ; Anthony, Je ; Jurchescu, Od ; Anthopoulos, Td

Applied Physics Letters, 01 June 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 1077-3118 DOI: 10.1063/1.4922194

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Sensitive Film Structure Improvement of Reduced Graphene Oxide Based Resistive Gas Sensors

Zhou, Yong ; Xie, Guangzhong ; Xie, Tao ; Yuan, Huan ; Tai, Huiling ; Jiang, Yadong ; Chen, Zhi

21 July 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4890843

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced Metallic Properties of SrRuO3 Thin Films via Kinetically Controlled Pulsed Laser Epitaxy

Thompson, Justin K ; Nichols, J ; Lee, S ; Ryee, S ; Gruenewald, John H ; Connell, John G ; Souri, Maryam ; Johnson, J. M ; Hwang, J ; Han, M. J ; Lee, H. N ; Kim, D. -W ; Seo, Sung S. Ambrose

17 October 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4964882

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...