skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Cơ sở dữ liệu: UCL Discovery (University College London) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metafora: A Web-Based Platform for Learning to Learn Together in Science and Mathematics

Dragon, T ; Mavrikis, M ; Mclaren, Bm ; Harrer, A ; Kynigos, C ; Wegerif, R ; Yang, Y

IEEE COMPUTER SOC (2013)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mclaren, Bm
  2. Wegerif, R
  3. Mavrikis, M
  4. Yang, Y
  5. Harrer, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...