skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: UCL Discovery (University College London) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

From tasks to conceptual structures: misfit analysis

Blandford, A. ; Green, T.; Blandford, A. ; Vanderdonckt, J. ; Gray, P.

Blandford, A. and Vanderdonckt, J. and Gray, P., (eds.) Conférence conjointe AFIHM-BCS sur l'Interaction Homme-Machine: Interactions sans frontières / Joint AFIHM-BCS conference on Human-Computer Interaction: Interactions without frontiers: IHM-HCI 2001 Vol II. (pp. pp. 113-116). Cépaduès-Éditions: Toulouse, France. (2001)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shooting the information rapids

Blandford, A. ; Stelmaszewska, H.; Blandford, A. ; Vanderdonckt, J. ; Gray, P.

Blandford, A. and Vanderdonckt, J. and Gray, P., (eds.) Conférence conjointe AFIHM-BCS sur l'Interaction Homme-Machine: Interactions sans frontières / Joint AFIHM-BCS conference on Human-Computer Interaction: Interactions without frontiers: IHM-HCI 2001 Vol II. (pp. pp. 51-54). Cépaduès-Éditions: Toulouse, France. (2001)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gray, P.
  2. Vanderdonckt, J.
  3. Blandford, A.
  4. Green, T.
  5. Stelmaszewska, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...