skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: UCL Discovery (University College London) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of P2X7 receptors improves outcomes after traumatic brain injury in rats

Liu, X ; Zhao, Z ; Ji, R ; Zhu, J ; Sui, Q - Q ; Knight, Ge ; Burnstock, G ; He, C ; Yuan, H ; Xiang, Z

Purinergic Signalling , 13 (4) pp. 529-544. (2017)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhu, J
  2. Liu, X
  3. Zhao, Z
  4. He, C
  5. Ji, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...