skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: UCL Discovery (University College London) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A vertex clustering model for disease progression: Application to cortical thickness images

Marinescu, Rv ; Eshaghi, A ; Lorenzi, M ; Young, Al ; Oxtoby, Np ; Garbarino, S ; Shakespeare, Tj ; Crutch, Sj ; Alexander, Dc; Hutchison, David ; Kanade, Takeo ; Kittler, Josef ; Kleinberg, Jon M. ; Mattern, Friedemann ; Mitchell, John C. ; Naor, Moni ; Rangan, C. Pandu ; Steffen, Bernhard ; Terzopoulos, Demetri ; Tygar, Doug ; Weikum, Gerhard

Hutchison, David and Kanade, Takeo and Kittler, Josef and Kleinberg, Jon M. and Mattern, Friedemann and Mitchell, John C. and Naor, Moni and Rangan, C. Pandu and Steffen, Bernhard and Terzopoulos, Demetri and Tygar, Doug and Weikum, Gerhard, (eds.) Information Processing in Medical Imaging. IPMI 2017. Lecture Notes in Computer Science. (pp. pp. 134-145). Springer: Cham, Switzerland. (2017)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shakespeare, Tj
  2. Mattern, Friedemann
  3. Garbarino, S
  4. Marinescu, Rv
  5. Crutch, Sj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...