skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the Middle East

Sajoo, Amyn B

Ethics & Global Politics, 01 January 2014, Vol.7(1), pp.41-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1654-4951 ; E-ISSN: 1654-6369 ; DOI: 10.3402/egp.v7.23351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness

Donnelly, Graham

Europe-Asia Studies, 02 January 2014, Vol.66(1), pp.160-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/09668136.2013.864103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness

Cooley, Laurence

Ethnopolitics, 01 June 2012, Vol.11(2), pp.229-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9057 ; E-ISSN: 1744-9065 ; DOI: 10.1080/17449057.2012.697315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sytuacja prawna Z˙ydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 [The legal situation of the Jews in Poland, 1918-1939]

Majchrzak, Bartłomiej

East European Jewish Affairs, 02 January 2015, Vol.45(1), pp.139-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1674 ; E-ISSN: 1743-971X ; DOI: 10.1080/13501674.2015.1003517

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Galbreath, David
  2. Mcevoy, Joanne
  3. Castellino, Joshua
  4. Majchrzak, B
  5. Majchrzak, Bartijomiej

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...