skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Dutch xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding common ground: how superdiversity is unsettling social work education

Hendriks, Peter ; van Ewijk, Hans

European Journal of Social Work, 02 January 2019, Vol.22(1), pp.158-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691457.2017.1366431

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do families in poverty need child and family social work?

Schiettecat, Tineke ; Roets, Griet ; Vandenbroeck, Michel

European Journal of Social Work, 20 October 2015, Vol.18(5), pp.647-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691457.2014.953916

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transmigration and urban social work: towards a research agenda

Schrooten, Mieke ; Geldof, Dirk ; Withaeckx, Sophie

European Journal of Social Work, 02 January 2016, Vol.19(1), pp.18-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691457.2014.1001725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identities at odds: embedded and implicit language policing in the internationalized workplace

Hazel, Spencer

Language and Intercultural Communication, 02 January 2015, Vol.15(1), pp.141-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2014.985311

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small talk in interpreted interactions in a medical setting

Van De Mieroop, Dorien

Language and Intercultural Communication, 02 April 2016, Vol.16(2), pp.292-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2015.1117483

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-national qualitative research into the long-term care of older people: some reflections on method and methodology

Chen, Henglien Lisa

European Journal of Social Work, 01 September 2012, Vol.15(4), pp.449-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691457.2012.708903

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hazel, Spencer
  2. Van De Mieroop, Dorien
  3. Withaeckx, Sophie
  4. Geldof, Dirk
  5. van Ewijk, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...