skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.670  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex, violence and nationalism

Eriksen, Thomas Hylland

Ethnic and Racial Studies, 15 July 2017, Vol.40(9), p.1438-1449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1300293

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, war and social cohesion

Malešević, Siniša

Malešević, Siniša (2011). Nationalism, war and social cohesion. Ethnic and Racial Studies 34 (1), 142-161 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1080/01419870.2010.489647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civilizational Nationalism: The Russian Version of the “Special Path”

Verkhovskii, Aleksandr ; Pain, Emil

Russian Social Science Review, 04 July 2015, Vol.56(4), p.2-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1428 ; E-ISSN: 1557-7848 ; DOI: 10.1080/10611428.2015.1074010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Islam in Cold War Turkey, 1944–69

Aytürk, Ilker

Middle Eastern Studies, 03 September 2014, Vol.50(5), p.693-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2014.911177

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral modernity and anti-colonial nationalism in Java: economies of race and gender in the constitution of the Indonesian national teleology

Sajed, Alina

Third World Quarterly, 01 February 2017, Vol.38(2), p.505-523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436597.2016.1153419

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconsidering “Piłsudskiite nationalism

Brykczynski, Paul

Nationalities Papers, 04 July 2014, p.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2014.917073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From nationalism to European patriotism? Trade unions and the European works council at General Motors

Fetzer, Thomas

Journal of European Public Policy, 01 April 2012, Vol.19(3), p.342-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1763 ; E-ISSN: 1466-4429 ; DOI: 10.1080/13501763.2011.638124

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and nationalism

Conversi, Daniele

Journal of Political Ideologies, 01 February 2012, Vol.17(1), p.13-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9317 ; E-ISSN: 1469-9613 ; DOI: 10.1080/13569317.2012.644982

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Averting ‘Irresponsible Nationalism’: Political Origins of Ratu Sukuna's Fijian Administration

Norton, Robert

The Journal of Pacific History, 01 December 2013, Vol.48(4), p.409-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3344 ; E-ISSN: 1469-9605 ; DOI: 10.1080/00223344.2013.852706

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ankara Consensus: Islamists, Kemalists, and Why Turkey's Nationalism Remains Overlooked

Sørensen, Bo Ærenlund

Middle Eastern Studies, 01 July 2012, Vol.48(4), p.613-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2012.682301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Nationalism, Modernism and Secularism: The Ambivalent Place of ‘Alevi Identities’

Kose, Talha

Middle Eastern Studies, 01 July 2013, Vol.49(4), p.590-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2013.798309

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal nationalism and the Australian citizenship tests

Levey, Geoffrey Brahm

Citizenship Studies, 17 February 2014, Vol.18(2), p.175-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-1025 ; E-ISSN: 1469-3593 ; DOI: 10.1080/13621025.2014.886394

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biblical nationalism and the sixteenth-century states

Appelbaum, Diana Muir

National Identities, 11 October 2013, p.317-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2013.814624

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism and Chinese popular nationalism

Cheng, Mingming ; Wong, Anthony Ipkin

Journal of Tourism and Cultural Change, 09 May 2014, p.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6825 ; E-ISSN: 1747-7654 ; DOI: 10.1080/14766825.2014.914948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origins and nature of American nationalism

Trautsch, Jasper M.

National Identities, 01 April 2015, p.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2015.1027761

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The birth of modern Circassian nationalism

Zhemukhov, Sufian

Nationalities Papers, 01 July 2012, Vol.40(4), p.503-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2012.674019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The problem of Iraqi nationalism

Franzén, Johan

National Identities, 01 September 2011, Vol.13(3), p.217-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2011.591371

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in Historic Ethiopia

Abbay, Alemseged

Nationalism and Ethnic Politics, 16 December 2010, Vol.16(3-4), p.269-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2010.526837

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Nationalism Intrinsically Violent?

Malešević, Siniša

Nationalism and Ethnic Politics, 01 January 2013, Vol.19(1), p.12-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2013.761894

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Collective Action, and Rationality

Barreto, Amílcar Antonio

Nationalism and Ethnic Politics, 01 July 2012, Vol.18(3), p.316-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2012.707498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.670  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.668)
 2. Toàn văn trực tuyến (81)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (84)
 2. 1996đến2000  (208)
 3. 2001đến2005  (245)
 4. 2006đến2011  (491)
 5. Sau 2011  (642)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1.499)
 2. Bình xét khoa học  (171)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (6)
 2. Spanish  (5)
 3. German  (3)
 4. Lithuanian  (2)
 5. Chinese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuzio, Taras
 2. Conversi, Daniele
 3. Dingley, James
 4. Cheterian, Vicken
 5. Toal, Gerard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...