skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Human Rights xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Roma rights legislation in Bosnia and Herzegovina: positive, negative or indifferent?

Edwards, Alice

The International Journal of Human Rights, 01 December 2005, Vol.9(4), p.465-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980500349881

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does European human rights law matter? Implementation and domestic impact of Strasbourg Court judgments on minority-related policies

Anagnostou, Dia

The International Journal of Human Rights, 01 September 2010, Vol.14(5), p.721-743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980903205417

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealing with diversity in international law: Self-determination and statehood

Galbreath, David J.

The International Journal of Human Rights, 01 December 2005, Vol.9(4), p.539-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980500350046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting the world's most persecuted: the responsibility to protect and Burma's Rohingya minority

Kingston, Lindsey N.

The International Journal of Human Rights, 17 September 2015, p.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2015.1082831

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group rights for nomadic minorities: Ireland's traveller community

Moore, Catherine

The International Journal of Human Rights, 01 January 2004, Vol.8(2), p.175-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/1364298042000240852

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Conflict and Minority Refugee Flight from Post-Soviet Ukraine, 1991–2001

Burds, Jeffrey

The International Journal of Human Rights, 01 December 2008, Vol.12(5), p.689-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802396838

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MDGs and international human rights law: a view from the perspective of minorities and vulnerable groups

Castellino, Joshua

The International Journal of Human Rights, 01 February 2009, Vol.13(1), p.10-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802532275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The local courts, decentralisation and good governance: the case of the English speaking provinces of Cameroon

Yanou, Mike A.

The International Journal of Human Rights, 01 December 2009, Vol.13(5), p.689-696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802533257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right to self-determination and the anglophone Cameroon situation

Ebai, S. Eban

The International Journal of Human Rights, 01 December 2009, Vol.13(5), p.631-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802533018

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2007  (2)
 3. 2008đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (4)
 5. Sau 2010  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ebai, S. Eban
 2. Yanou, Mike
 3. Kingston, Lindsey
 4. Anagnostou, D.
 5. Castellino, Joshua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...