skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduction of bioavailability of heavy metals during vermicomposting of phumdi biomass of Loktak Lake (India) using Eisenia fetida

Roshan Singh, W. ; Kumar Pankaj, Shashi ; Singh, Jiwan ; Kalamdhad, Ajay S.

Chemical Speciation & Bioavailability, 01 January 2014, Vol.26(3), p.158-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2299 ; E-ISSN: 2047-6523 ; DOI: 10.3184/095422914X14043211756226

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractionation, mobility and multivariate statistical evaluation of metals in marine sediments of Cape Town Harbour, South Africa

Okoro, Hussein K. ; Fatoki, Olalekan S. ; Adekola, Folahan A. ; Ximba, Bhekumusa J. ; Snyman, Reinette G.

Chemical Speciation & Bioavailability, 01 January 2014, Vol.26(3), p.126-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2299 ; E-ISSN: 2047-6523 ; DOI: 10.3184/095422914X14038001068544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemical distribution of heavy metals in sediments from sewage fed fish ponds from Kolkata Wetlands, India

Kumar, Bhupander ; Shah, Rita ; Mukherjee, Debapriya

Chemical Speciation & Bioavailability, 01 January 2011, Vol.23(1), p.24-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2299 ; E-ISSN: 2047-6523 ; DOI: 10.3184/095422911X12966667026105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total concentrations and fractionation of heavy metals in road-deposited sediments collected from different land use zones in a large city (Nanjing), China

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen

Chemical Speciation & Bioavailability, 01 January 2011, Vol.23(1), p.46-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2299 ; E-ISSN: 2047-6523 ; DOI: 10.3184/095422911X12971903458891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of heavy metal speciation in soils impacted with crude oil in the Niger Delta, Nigeria

Iwegbue, Chukwujindu M.A.

Chemical Speciation & Bioavailability, 01 January 2011, Vol.23(1), p.7-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2299 ; E-ISSN: 2047-6523 ; DOI: 10.3184/095422911X12964002282100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal contents and fractionation in contaminated soil after column leaching using S, S-EDDS

Ding, Zhuhong ; Hu, Xin ; Wu, Xi ; Yin, Daqiang

Chemical Speciation & Bioavailability, 01 January 2010, Vol.22(4), p.247-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2299 ; E-ISSN: 2047-6523 ; DOI: 10.3184/095422910X12894943294346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of metal contamination in a changed sedimentary environment: Ghar El Melh Lagoon, Tunisia

Oueslati, Walid ; Added, Ayed ; Abdeljaouad, Saadi

Chemical Speciation & Bioavailability, 01 January 2010, Vol.22(4), p.227-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2299 ; E-ISSN: 2047-6523 ; DOI: 10.3184/095422910X12893267432461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zinc toxicity in the fowl: Ultrastructural pathology and relationship to Selenium, lead and copper

Wight, P.A.L. ; Dewar, W.A. ; Saunderson, C.L.

Avian Pathology, 01 January 1986, Vol.15(1), p.23-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-9457 ; E-ISSN: 1465-3338 ; DOI: 10.1080/03079458608436263

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einfluss von Konzentration zugesetzter Pb 2+ , Zn 2+ und Cd 2+ auf die Selektivität eines suspendierten Chlorits und Illits gegenüber diesen Ionen

Bergseth, H.

Acta Agriculturae Scandinavica, 01 January 1982, Vol.32(4), p.379-383

ISSN: 0001-5121 ; DOI: 10.1080/00015128209435335

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. French  (1)
  2. Spanish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hu, Xin
  2. Kumar Pankaj, Shashi
  3. Saunderson, C.L.
  4. Wang, Tijian
  5. Lian, Hongzhen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...