skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sutton, Stephen R. xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchrotron X-ray fluorescence microscopy

Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R ; Jones, Keith W

Synchrotron Radiation News, 01 March 1991, Vol.4(2), pp.23-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-0886 ; E-ISSN: 1931-7344 ; DOI: 10.1080/08940889108602607

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray microscopy at the advanced photon source

Mcnulty, Ian ; Lai, Barry ; Maser, Jörg ; Paterson, David J ; Evans, Paul ; Heald, Steve M ; Ice, Gene E ; Isaacs, Eric D ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R

Synchrotron Radiation News, 01 July 2003, Vol.16(4), pp.34-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-0886 ; E-ISSN: 1931-7344 ; DOI: 10.1080/08940880308603031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivers, M.L.
  2. Rivers, Mark L
  3. Sutton, Stephen R
  4. Sutton, S.R.
  5. Heald, Steve M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...