skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the willingness of Americans to alter behaviour to mitigate climate change

Brody, Samuel ; Grover, Himanshu ; Vedlitz, Arnold

Climate Policy, 2012, Vol.12(1), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14693062 ; E-ISSN: 17527457 ; DOI: 10.1080/14693062.2011.579261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Tridentine 'Geographia Sacra'. The Galleria delle Carte Geografiche in the Vatican Palace

Fiorani, Francesca

Imago Mundi, 01 January 1996, Vol.48(1), pp.124-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5694 ; E-ISSN: 1479-7801 ; DOI: 10.1080/03085699608592836

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping Past and Present: Leonardo Bufalini's Plan of Rome (1551)

Maier, Jessica

Imago Mundi, 01 February 2007, Vol.59(1), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5694 ; E-ISSN: 1479-7801 ; DOI: 10.1080/03085690600997464

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Norden 1547-1625): Estate surveyor, topographer, county mapmaker and devotional writer

Kitchen, Frank

Imago Mundi, 01 January 1997, Vol.49(1), pp.43-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5694 ; E-ISSN: 1479-7801 ; DOI: 10.1080/03085699708592858

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Comté Venaissin (1696) of Jean Bonfa, S.J.: A paradoxical map by an accidental cartographer

Stroup, Alice

Imago Mundi, 01 January 1995, Vol.47(1), pp.118-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5694 ; E-ISSN: 1479-7801 ; DOI: 10.1080/03085699508592816

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The three earliest charts of Akhtiar (Sevastopol') Harbour

Zaytsev, Aleksey K

Imago Mundi, 01 January 2000, Vol.52(1), pp.112-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5694 ; E-ISSN: 1479-7801 ; DOI: 10.1080/03085690008592923

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fiorani, Francesca
  2. Stroup, Alice
  3. Fiorani, F.
  4. Brody, Samuel
  5. Grover, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...