skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social Networks xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How social media engagement leads to sports channel loyalty: Mediating roles of social presence and channel commitment

Lim, Joon Soo ; Hwang, Youngchan ; Kim, Seyun ; Biocca, Frank A

Computers in Human Behavior, May 2015, Vol.46, pp.158-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2015.01.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social presence in online learning communities: the role of personal profiles

Kear, Karen ; Chetwynd, Frances ; Jefferis, Helen

Research in Learning Technology, 2014, Vol.22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21567069 ; E-ISSN: 21567077 ; DOI: 10.3402/rlt.v22.19710

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Biocca, Frank
  2. Hwang, Youngchan
  3. Kim, Seyun
  4. Kear, Karen
  5. Yang, S.-U.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...