skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sautman, Barry xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-representation and ethnic minority rights in China

Sautman, Barry

Asian Ethnicity, 03 April 2014, Vol.15(2), p.174-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-1369 ; E-ISSN: 1469-2953 ; DOI: 10.1080/14631369.2014.880588

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preferential policies for ethnic minorities in China: The case of Xinjiang

Sautman, Barry

Nationalism and Ethnic Politics, 01 March 1998, Vol.4(1-2), p.86-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537119808428530

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resolving the Tibet Question: Problems and prospects

Sautman, Barry

Journal of Contemporary China, 01 February 2002, Vol.11(30), p.77-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-0564 ; E-ISSN: 1469-9400 ; DOI: 10.1080/10670560120091156

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonialism, genocide, and Tibet

Sautman, Barry

Asian Ethnicity, 01 October 2006, Vol.7(3), p.243-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-1369 ; E-ISSN: 1469-2953 ; DOI: 10.1080/14631360600926949

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bashing ‘the Chinese’: contextualizing Zambia's Collum Coal Mine shooting

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

Journal of Contemporary China, 29 April 2014, p.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-0564 ; E-ISSN: 1469-9400 ; DOI: 10.1080/10670564.2014.898897

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sautman, Barry
  2. Sautman, B
  3. Hairong, Y.
  4. Hairong, Yan
  5. Yan, Hr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...