skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.805  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Education: What Should K-12 Teachers, School Administrators, and Staff Know?

Rubinstein-Avila, Eliane

The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 02 January 2017, Vol.90(1), pp.12-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-8655 ; E-ISSN: 1939-912X ; DOI: 10.1080/00098655.2016.1234817

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Model for Studying Immigration Policy

Cappiccie, Amy C

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 01 October 2011, Vol.9(4), pp.434-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: 10.1080/15562948.2011.635043

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugee Immigration and Total Factor Productivity

Herzer, Dierk

International Economic Journal, 03 July 2017, Vol.31(3), pp.390-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1016-8737 ; E-ISSN: 1743-517X ; DOI: 10.1080/10168737.2017.1330356

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview of the ethics of immigration

Carens, Joseph H

Critical Review of International Social and Political Philosophy, 03 September 2014, Vol.17(5), pp.538-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8230 ; E-ISSN: 1743-8772 ; DOI: 10.1080/13698230.2014.919057

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New challenges in immigration theory: an overview

Akakpo, Crispino E.G ; Lenard, Patti T

Critical Review of International Social and Political Philosophy, 03 September 2014, Vol.17(5), pp.493-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8230 ; E-ISSN: 1743-8772 ; DOI: 10.1080/13698230.2014.919055

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Africa as an Immigration State

Klotz, Audie

Politikon, 01 August 2012, Vol.39(2), pp.189-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9346 ; E-ISSN: 1470-1014 ; DOI: 10.1080/02589346.2012.683939

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Under New Labour: Policy and Effects

Mulvey, Gareth

Journal of Ethnic and Migration Studies, 01 November 2011, Vol.37(9), pp.1477-1493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2011.623622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing Mental Health Support for Protection Visa Applicants in Australian Immigration Detention: Partnering Mental Health Support and Migration Law Consultation

Procter, Nicholas G

Psychiatry, Psychology and Law, 01 August 2011, Vol.18(3), pp.460-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1321-8719 ; E-ISSN: 1934-1687 ; DOI: 10.1080/13218719.2010.518551

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare and clinical ethics in Australian offshore immigration detention

Essex, Ryan

The International Journal of Human Rights, 02 October 2016, Vol.20(7), pp.1039-1053 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2016.1192538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Cancelled Dreams": Family Reunification and Shifting Canadian Immigration Policy

Bragg, Bronwyn ; Wong, Lloyd L

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 02 January 2016, Vol.14(1), pp.46-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: 10.1080/15562948.2015.1011364

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporary Citizens: U.S. Immigration Law and Liberian Refugees

Simmelink, Jennifer

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 01 October 2011, Vol.9(4), pp.327-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: 10.1080/15562948.2011.616793

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Social Work: Contrasting Practice and Education

Martinez-Brawley, Emilia E ; Zorita, Paz M.-B

Social Work Education, 01 February 2011, Vol.30(1), pp.17-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5479 ; E-ISSN: 1470-1227 ; DOI: 10.1080/02615479.2010.481791

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging youth and pre-service teachers in immigration deliberations

Daniel, Shannon M

Journal of Education for Teaching, 27 May 2015, Vol.41(3), pp.321-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-7476 ; E-ISSN: 1360-0540 ; DOI: 10.1080/02607476.2015.1041290

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational attainment of childhood immigrants: how does immigration type matter?

Hou, Feng ; Bonikowska, Aneta

Journal of Ethnic and Migration Studies, 04 July 2017, Vol.43(9), pp.1434-1452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-183X ; E-ISSN: 1469-9451 ; DOI: 10.1080/1369183X.2016.1243462

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Europeanization of Immigration and Asylum in Greece (1990-2012)

Papageorgiou, Ioannis

International Journal of Sociology, 01 October 2013, Vol.43(3), pp.72-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7659 ; E-ISSN: 1557-9336 ; DOI: 10.2753/IJS0020-7659430304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xenophobia, Asylum Seekers, and Immigration Policies in Germany

Adam, Heribert

Nationalism and Ethnic Politics, 02 October 2015, Vol.21(4), pp.446-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2015.1095528

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish policy on Jewish immigration from Poland, 1968-1972

Górniok, Łukasz

East European Jewish Affairs, 04 May 2017, Vol.47(2-3), pp.208-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1674 ; E-ISSN: 1743-971X ; DOI: 10.1080/13501674.2017.1397987

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Europe and Africa: Morocco as a country of immigration

Norman, Kelsey P

The Journal of the Middle East and Africa, 01 October 2016, Vol.7(4), pp.421-439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2152-0844 ; E-ISSN: 2152-0852 ; DOI: 10.1080/21520844.2016.1237258

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borders, babies, and "good refugees": Australian representations of "illegal" immigration, 1979

Anderson, Zoe

Journal of Australian Studies, 01 December 2012, Vol.36(4), pp.499-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1444-3058 ; E-ISSN: 1835-6419 ; DOI: 10.1080/14443058.2012.727449

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambodian Refugee Families: Impacts of Immigration-Related Stressors on Intergenerational Relationships

Muruthi, James R ; Lewis, Denise C

Journal of Intergenerational Relationships, 03 April 2017, Vol.15(2), pp.125-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-0770 ; E-ISSN: 1535-0932 ; DOI: 10.1080/15350770.2017.1294418

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.805  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.802)
 2. Toàn văn trực tuyến (125)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (9)
 2. 1989đến1995  (27)
 3. 1996đến2002  (75)
 4. 2003đến2010  (500)
 5. Sau 2010  (1.194)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1.765)
 2. Bình xét khoa học  (40)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (36)
 2. French  (30)
 3. Chinese  (19)
 4. Italian  (2)
 5. German  (2)
 6. Greek  (2)
 7. Norwegian  (2)
 8. Arabic  (1)
 9. Slovenian  (1)
 10. Irish  (1)
 11. Turkish  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bloch, Alice
 2. Triandafyllidou, Anna
 3. King, Russell
 4. Lenette, Caroline
 5. Crush, Jonathan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...